1. Täienduskoolituse asutuse nimetus
OÜ Collectiv

2. Õppekava nimetus
Kodulehe planeerimise koolitus

3. Õppekeel
Eesti keel

4. Õppevaldkond
Ärindus, haldus ja õigus

5. Õppesuund
Ärindus ja haldus

6. Õppekavarühm
Turundus ja reklaam

7. Õppe eesmärk
Koolituse eesmärk on anda õppijale praktilised teadmised sellest, kuidas planeerida uut kodulehte

8. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena tead ja tunned:

 • mida sisaldab endast kodulehe tellimine;
 • kuidas planeerida uut kodulehte;

oskad:

 • küsida endalt ja veebilehe tegijalt küsimusi, mis aitavad kaasa sujuvamale kodulehe loomise protsessile.

9. Õpingute alustamise tingimused
Arvutikasutaja baasteadmised

10. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal – 5 tundi
Praktilise töö osakaal – 1 tundi
Õppe kogumaht – 6 tundi (0,23 EAP)

11. Õppe sisu

 • Mida sisaldab endast lähteülesande koostamine ja kodulehe tellimine;
  • Mida peab uus koduleht teie jaoks tegema hakkama?
  • Mis tegevusi peavad külastajad lehel tegema?
  • Kes on uue kodulehe peamised kasutajad (sihtgrupid)?
  • Kas domeen ja veebimajutus on olemas (teenusepakkuja nimi)?
  • Mis valdkonnas te tegutsete ja kuidas teie äri töötab?
  • Kui on e-pood, siis kui palju tuleb tooteid?
  • Mis on olulisemad sisulehed ja kui palju sisulehti tuleb?
  • Kas on olemas logo, pildid ja graafika -/stiiliraamat?
  • Kas on tehtud ka märksõnade analüüs?
  • Kes peab tootma sisu ja pildid ning kes need optimeerib?
  • Kas on vaja lisada ja seadistada Google Analytics?
  • Kui mitu keelt tuleb sinu lehele?
  • Kas ja millised on võimalikud erirakendused või vajalikud programmeerimistööd?
  • jne.
 • Eeltööd enne kodulehe tehnilist teostust;
  • Miks kodulehel peab olema mõõdetav eesmärk?
  • Sihtgrupi ootused ja nende mõistmise vajalikkus
  • Struktuuri loomine lähtuvalt kasutaja ootustest
  • Funktsionaalsuse võimalused ja vajalikkus
  • Külastaja suunamine soovitud tegevuse suunas
  • Kodulehe sisuvaadete koostamine
  • Sisu tootmine ja kodulehe optimeerimine rohujuure tasandil
  • Veebidisaini põhialused, mille vastu ei tohiks eksida
  • Aja planeerimine ja enda projekti juhtimine

12. Õppekeskkonna kirjeldus
OÜ Collectiv viib läbi koolitusi klassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele või Zoom Live koolitusena. Koolitusklassi on tagatud ligipääs ka liikumispuudega inimestele.
Kui koolitus toimub klassis, siis on igal osalejal võimalus kasutada koolituse kestel toimiva internetiühendusega arvutit.

13. Õppematerjalide loend
Koolitaja poolt koostatud detailne konspekt. Soovitav on tutvuda enne koolituspäeva osalejatele mõeldud info ja ettevalmistavate ülesannetega.

14. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Antud koolituse lõpus väljastatakse koolitusel osalejale tõend.

15. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist vähemalt 5-aastalist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

16. Õppekava kinnitamise aeg
07. detsember 2019

17. Õppekava muutmise aeg
20.07.2021

Registreeru koolitusele