Sotsiaalmeedia turundus – Facebooki koolituse õppekava

1. Täienduskoolituse asutuse nimetus
OÜ Collectiv

2. Õppekava nimetus
Sotsiaalmeedia turundus – Facebooki koolitus

3. Õppekeel
Eesti keel

4. Õppekavarühm
Turundus ja reklaam

5. Õppe eesmärk
Koolituse eesmärk on anda õppijale praktilised teadmised ja oskused Facebooki fännilehe loomisest ja pidamisest, kampaania planeerimisest ja kampaanialehe tegemisest kui ka reklaami tegemisest Facebooki keskkonnas.

6. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena tead ja tunned:

  • kuidas planeerida Facebooki kampaaniat;
  • kuidas teha reklaami;

oskad:

  • luua Facebooki fännilehte;
  • koostada Facebooki sisustrateegiat.

7. Õpingute alustamise tingimused
Arvutikasutaja baasteadmised

8. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal – 3 tundi
Praktilise töö osakaal – 3 tundi
Õppe kogumaht – 6 tundi (0,23 EAP)

9. Õppe sisu

  • sotsiaalmeedia turundus ja selle võimalused;
  • sisuturundusplaani koostamine;
  • Facebooki fännilehe loomine;
  • kampaania tegemine Facebookis;
  • reklaam Facebookis.

10. Õppekeskkonna kirjeldus
Arvutiklass, mis vastab tervisekaitse nõuetele.
Igal osalejal on võimalus kasutada koolituse kestel toimiva internetiühendusega arvutit.

11. Õppematerjalide loend
Lektorite poolt koostatud detailne konspekt.

12. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Antud koolituse lõpus väljastatakse koolitusel osalejale tõend.

13. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus on esitatud dokumendis OÜ Collectiv õppekorralduse alused.

14. Õppekava kinnitamise aeg
10. juuli 2015

Registreeru koolitusele