1. Täienduskoolituse asutuse nimetus
OÜ Collectiv

2. Õppekava nimetus
Facebooki turunduskoolitus

3. Õppekeel
Eesti keel

4. Õppevaldkond
Ärindus, haldus ja õigus

5. Õppesuund
Ärindus ja haldus

6. Õppekavarühm
Turundus ja reklaam

7. Õppe eesmärk
Koolituse eesmärk on anda õppijale praktilised teadmised ja oskused kuidas alustada Facebookis turundamisega.

8. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

 • nimetab sotsiaalmeediaturunduse strateegia osasid;
 • kirjeldab väikese ja suuremahulise kampaania planeerimist ja erisusi;
 • loob ja haldab iseseisvalt fännilehte;
 • oskab koostada FB sisuturundusplaani;
 • oskab luua iseseisvalt oma ettevõtte/asutuse Facebooki turundusplaani etteantud juhendi abil.

9. Õpingute alustamise tingimused ja sihtgrupp
Koolitusele on eelkõige oodatud alustavad väikeettevõtjad ja turundusspetsialsitid, kellel on vähemalt arvutikasutaja baasteadmised. Samuti võib koolitusel osaleda nii eraisikust huviline, kui ka asutuste töötajad, kelle tööülesannete hulka kuulub Facebooki kasutamine.

10. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal – 3 ak. tundi
Praktilise töö osakaal – 3 ak. tundi
Õppe kogumaht – 6 ak. tundi

11. Õppe sisu ja õppemeetodid

 • Sotsiaalmeedia turunduse strateegia erinevad osad;
 • erinevad postituste liigid ja nende leviku ulatust mõjutavad faktorid;
 • aja planeerimine sotsiaalmeedias turundamiseks;
 • ajurünnak sisuplaani koostamiseks;
 • kust leida ideid postituste jaoks;
 • Facebooki fännilehe loomine ja haldamine;
 • kampaania tegemine Facebookis, väikese ja suuremahulise kampaania erinevused.

Õppemeetodina kasutab koolitaja loenguvormi, näidete arutelu, ajurünnakut, individuaaltööd sh esitlust ja praktilist tegemist. Näiteks Facebooki fännilehe praktilisel tegemisel koolitaja näitab ja räägib ja seejärel teevad osalejad järgi.

Koolituse lõpus esitab koolitaja igale osalejale 1-3 nö kontrollküsimust läbitud teemade kohta või palub näidata, kuidas saab mingit konkreetset seadet fännilehe halduskeskkonnas muuta.

12. Õppekeskkonna kirjeldus
OÜ Collectiv viib läbi koolitusi klassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele või Zoom Live koolitusena. Koolitusklassi on tagatud ligipääs ka liikumispuudega inimestele.

Kui koolitus toimub klassis, siis on igal osalejal võimalus kasutada koolituse kestel toimiva internetiühendusega arvutit. Vajadusel saab osaleja laenata arvuti koolituse läbiviijalt.

Koolitus toimub, kui selles osaleb 5 kuni 20 osalejat.

13. Õppematerjalide loend
Koolitaja poolt koostatud detailne konspekt või esitlus, mida saab kasutada nii elektrooniliselt, kui ka välja printides. Soovitav on tutvuda enne koolituspäeva osalejatele mõeldud info ja ettevalmistavate ülesannetega.

Peale koolitust Zoomi õppekeskkonnas saavad osalejad ligipääsu järelvaadatavale koolituse videole kuni 2 aastaks.

14. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Antud koolituse lõpus väljastatakse koolitusel osalejale tõend. Osaleja peab olema läbinud 100% koolituse mahust.

15. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist vähemalt 5-aastalist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

16. Õppekava kinnitamise aeg
10. juuli 2015

17. Õppekava muutmise aeg
18.10.2021

Registreeru koolitusele