Sotsiaalmeedia turundus – Facebooki koolituse õppekava

1. Täienduskoolituse asutuse nimetus
OÜ Collectiv

2. Õppekava nimetus
Sotsiaalmeedia turundus – Facebooki koolitus

3. Õppekeel
Eesti keel

4. Õppevaldkond
Ärindus, haldus ja õigus

5. Õppesuund
Ärindus ja haldus

6. Õppekavarühm
Turundus ja reklaam

7. Õppe eesmärk
Koolituse eesmärk on anda õppijale praktilised teadmised ja oskused Facebooki fännilehe loomisest ja pidamisest, kampaania planeerimisest ja kampaanialehe tegemisest kui ka reklaami tegemisest Facebooki keskkonnas.

8. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena tead ja tunned:

  • kuidas planeerida Facebooki kampaaniat;
  • kuidas teha reklaami;

oskad:

  • luua ja hallata Facebooki fännilehte;
  • koostada Facebooki sisustrateegiat.

9. Õpingute alustamise tingimused
Arvutikasutaja baasteadmised

10. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal – 3 tundi
Praktilise töö osakaal – 3 tundi
Õppe kogumaht – 6 tundi (0,23 EAP)

11. Õppe sisu

  • sotsiaalmeedia turundus ja selle võimalused;
  • sisuturundusplaani koostamine;
  • Facebooki fännilehe loomine;
  • kampaania tegemine Facebookis;
  • reklaam Facebookis.

12. Õppekeskkonna kirjeldus
OÜ Collectiv viib läbi koolitusi klassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitusklassi on tagatud ligipääs ka liikumispuudega inimestele.
Igal osalejal on võimalus kasutada koolituse kestel toimiva internetiühendusega arvutit.

13. Õppematerjalide loend
Koolitaja poolt koostatud detailne konspekt. Soovitav on tutvuda enne koolituspäeva osalejatele mõeldud info ja ettevalmistavate ülesannetega.

14. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Antud koolituse lõpus väljastatakse koolitusel osalejale tõend.

15. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist vähemalt 5-aastalist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

16. Õppekava kinnitamise aeg
10. juuli 2015

17. Õppekava muutmise aeg
29.09.2019

Registreeru koolitusele