Internetiturunduse strateegia koostamine ja müügimudelid

1. Täienduskoolituse asutuse nimetus
OÜ Collectiv

2. Õppekava nimetus
Internetiturunduse strateegia koostamine ja müügimudelid

3. Õppekeel
Eesti keel

4. Õppekavarühm
Turundus ja reklaam

5. Õppe eesmärk

Koolituse eesmärk on anda õppijale praktilised teadmised ja oskused erinevatest internetiturunduse taktikate sh müügimudelite kasutamisest ning internetiturunduse tegevusplaani koostamisest.

6. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena tead ja tunned:

  • erinevaid internetiturunduse strateegiaid ja taktikaid;
  • milliseid müügimudelid kasutada oma turundustegevustes;

oskad:

  • koostada internetiturunduse tegevusplaani etteantud näidise põhjal.

7. Õpingute alustamise tingimused
Arvutikasutaja baasteadmised

8. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal – 5 tundi
Praktilise töö osakaal – 1 tundi
Õppe kogumaht – 6 tundi (0,23 EAP)

9. Õppe sisu

  • oma müügimudelite lahti kirjutamine;
  • internetiturunduse strateegiad ja taktikad – otsimootoriturundus, blogiturundus, videoturundus, viirusturundus, sotsiaalmeediaturundus, e-postiturundus, foorumiturundus, mobiiliturundus, kaasturundus, ühisturundus;
  • internetiturunduse tegevusplaani koostamine.

10. Õppekeskkonna kirjeldus
Arvutiklass, mis vastab tervisekaitse nõuetele.
Igal osalejal on võimalus kasutada koolituse kestel toimiva internetiühendusega arvutit.

11. Õppematerjalide loend
Lektorite poolt koostatud detailne konspekt.

12. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Antud koolituse lõpus väljastatakse koolitusel osalejale tõend.

13. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus on esitatud dokumendis OÜ Collectiv õppekorralduse alused.

14. Õppekava kinnitamise aeg
10. juuli 2015

15. Õppekava muutmise aeg
10.11.2017

Registreeru koolitusele