1. Täienduskoolituse asutuse nimetus
OÜ Collectiv

2. Õppekava nimetus
Internetiturunduse strateegia koolitus

3. Õppekeel
Eesti keel

4. Õppevaldkond
Ärindus, haldus ja õigus

5. Õppesuund
Ärindus ja haldus

6. Õppekavarühm
Turundus ja reklaam

7. Õppe eesmärk

Koolituse eesmärk on anda õppijale praktilised teadmised ja oskused erinevatest internetiturunduse taktikate sh müügimudelite kasutamisest ning internetiturunduse tegevusplaani koostamisest.

8. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena tead ja tunned:

  • erinevaid internetiturunduse strateegiaid ja taktikaid;
  • milliseid müügimudelid kasutada oma turundustegevustes;

oskad:

  • koostada internetiturunduse tegevusplaani etteantud näidise põhjal.

9. Õpingute alustamise tingimused
Arvutikasutaja baasteadmised

10. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal – 5 tundi
Praktilise töö osakaal – 1 tundi
Õppe kogumaht – 6 tundi (0,23 EAP)

11. Õppe sisu

  • oma müügimudelite lahti kirjutamine;
  • internetiturunduse strateegiad ja taktikad – otsimootoriturundus, blogiturundus, videoturundus, viirusturundus, sotsiaalmeediaturundus, e-postiturundus, foorumiturundus, mobiiliturundus, kaasturundus, ühisturundus;
  • internetiturunduse tegevusplaani koostamine.

12. Õppekeskkonna kirjeldus
OÜ Collectiv viib läbi koolitusi klassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele või Zoom Live koolitusena. Koolitusklassi on tagatud ligipääs ka liikumispuudega inimestele.
Kui koolitus toimub klassis, siis on igal osalejal võimalus kasutada koolituse kestel toimiva internetiühendusega arvutit.

13. Õppematerjalide loend
Koolitaja poolt koostatud detailne konspekt. Soovitav on tutvuda enne koolituspäeva osalejatele mõeldud info ja ettevalmistavate ülesannetega.

14. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Antud koolituse lõpus väljastatakse koolitusel osalejale tõend.

15. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist vähemalt 5-aastalist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

16. Õppekava kinnitamise aeg
10. juuli 2015

17. Õppekava muutmise aeg
20.07.2021

Registreeru koolitusele