OÜ Collectiv koolituste kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

1.1 OÜ Collectiv lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, koolitaja käsiraamatust (Andras) ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast, õppekorralduse alustest ja sisekorra eeskirjast.

1.2 OÜ Collectiv pakub KoduleheKoolitused nime all praktilisi kodulehe tegemise ja internetiturundusega seotud koolitusi.

1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. Sihtrühmad ja nende koolitusvajadused

2.1 OÜ Collectiv koolituste sihtrühmad jagunevad kolmeks: alustavad ettevõtjad, tegutsevad väikeettevõtjad ning keskmiste ja suurettevõtete turunduse eest vastutajad. OÜ Collectiv on loonud iga sihtrühma kohta ka põhjaliku kliendiprofiili.

2.1.1 Alustavad ettevõtjad soovivad ressursi puudusel ise osata kodulehte teha, hallata ning turundada.

2.1.2. Tegutsevad väikeettevõtjad soovivad kulusid optimeerida (ise tehes) või soovivad paremini mõista tellitavate teenuste protsesse, ressursikulu ja terminoloogiat (tellides).

2.1.3 Keskmiste ja suurettevõtete turunduse eest vastutajad soovivad saada konkreetseid ja spetsiifilisi teadmisi ja oskusi ettevõtte turundamiseks internetis.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1. OÜ Collectiv viib läbi koolitusi klassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Igal osalejal on võimalus kasutada koolituse kestel toimiva internetiühendusega arvutit, lubatud on kasutada ka oma arvutit.

3.2. Kogu rakendustarkvara, mida kasutakse on vabavara v a kujunduse loomise tarkvara Artisteer, mille litsentsi saab iga Artisteeri koolitusel osaleja.

3.3 Kodulehe tegemise koolitusel, optimeerimise ja analüütika koolitusel ning e-postiturunduse koolitusel saavad õppijad harjutamiseks testkonto (3 kuust – 1 aastani vastavalt koolitusele). Testkonto tähendab seda, et õppijal on ligipääs harjutamiseks mõeldud veebilehe FTP kontole, MySQL kontole, WordPressi testkontole ja Google Analyticsi testkontole.

3.4 Igal koolitusel on tagatud koolitusjärgne veebipõhine abi 3 kuud kuni 2 aastat (vastavalt valitud koolitusele). Küsimustele vastatakse e-kirja, telefoni, Skype, Google Hangouts või kord kuus toimuvate auditoorsete konsultatsioonide kaudu. Keerulisemad küsimused saavad vastuse ekraanivideodena.

3.5 Koolitusgrupi suurus on kuni 10 osalejat, sest siis jõuavad koolitajad tegeleda iga õppijaga ka individuaalselt.

3.6 OÜ Collectiv tagab igale koolitusest osalejale lõunasöögi ning 2 kohvipausi koos suupistetega.

4. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse  täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

4.2 OÜ Collectiv õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õpiväljundid;
4) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
5) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
6) õppe sisu;
7) õppekeskkonna kirjeldus;
8) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
9) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
10) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

4.3 Õppekava koostamisel lähtutatakse sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

4.4 Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale. OÜ Collectiv omab koolitusluba nr 6390 HTM.

5. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

5.1 Lektorid peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

5.2 Lektor peab koostama iga koolituse jaoks ainekaardi vastavalt õppekavale.

5.3 Lektor esitab OÜ Collectiv juhatajale peale koolituse lõppu tagasiside koolitustulemuste ja parandusettepanekute kohta.

6. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

6.1 OÜ Collectiv küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet ja parandusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt, samuti videointervjuuna.

8.2 OÜ Collectiv kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.