1. Üldsätted

1.1. OÜ Vihmategija lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, koolitaja käsiraamatust (Andras) ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast, õppekorralduse alustest ja sisekorra eeskirjast.

1.2. OÜ Vihmategija pakub KoduleheKoolitused nime all praktilisi kodulehe tegemise ja internetiturundusega seotud koolitusi.

1.3. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

  1. Sihtrühmad ja nende koolitusvajadused

2.1. OÜ Vihmategija koolituste sihtrühmad jagunevad kolmeks: alustavad ettevõtjad, tegutsevad väikeettevõtjad ning keskmiste ja suurettevõtete turunduse eest vastutajad. OÜ Vihmategija on loonud iga sihtrühma kohta ka põhjaliku kliendiprofiili.

2.1.1. Alustavad ettevõtjad soovivad ressursi puudusel ise osata kodulehte teha, hallata ning turundada.

2.1.2. Tegutsevad väikeettevõtjad soovivad kulusid optimeerida (ise tehes) või soovivad paremini mõista tellitavate teenuste protsesse, ressursikulu ja terminoloogiat (tellides).

2.1.3. Keskmiste ja suurettevõtete turunduse eest vastutajad soovivad saada konkreetseid ja spetsiifilisi teadmisi ja oskusi ettevõtte turundamiseks internetis.

  1. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1. OÜ Vihmategija viib läbi koolitusi klassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitusklassi on tagatud ligipääs ka liikumispuudega inimestele.

3.2. Igal osalejal on võimalus kasutada koolituse kestel toimiva internetiühendusega arvutit, lubatud on kasutada ka oma arvutit. Kogu rakendustarkvara, mida kasutakse, on vabavara.

3.3 Kodulehe tegemise koolitusel saavad õppijad harjutamiseks testkonto (1 aastast – 2 aastani vastavalt koolitusele). Testkonto tähendab seda, et õppijal on ligipääs harjutamiseks mõeldud veebilehe FTP kontole, MySQL kontole ja WordPressi testkontole.

3.4. Igal koolitusel on tagatud koolitusjärgne veebipõhine abi 3 kuud kuni 2 aastat (vastavalt valitud koolitusele). Küsimustele vastatakse e-kirja, telefoni, Skype, TeamViewer või kokkulepitud auditoorsete konsultatsioonide kaudu. Personaalsed konsultatsioonid toimuvad tavaliselt Tallinnas Suur-Sõjamäe 10A või Rakveres ja kestavad reeglina kuni kaks tundi. Kui osaleja saabub kaugemalt, nt Pärnust või Tartust, siis oleme arvestanud konsultatsiooniajaks umbes 6 tundi. Keerulisemad küsimused saavad vastuse ekraanivideodena.

3.5. Koolitusgrupi suurus on reeglina kuni 12 osalejat, sest siis jõuavad koolitajad tegeleda iga õppijaga ka individuaalselt. Osalejate arvu ei ole piiratud kolmele koolitusel: “Kodulehe planeerimine ja lähteülesande koostamine”, “Internetiturunduse strateegia koostamine ja müügimudelid” ja “Digiturunduse koolitus ja veebilehe analüüs checklisti stiilis”.

  1. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse  täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

4.2. OÜ Vihmategija õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppekava eesmärk ja õpiväljundid;
4) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
5) õppe kogumaht ja struktuur, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
6) õppe sisu;
7) õppekeskkonna kirjeldus;
8) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
9) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
10) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

4.3. Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

4.4. Õppekavade kaasajastamine toimub vähemalt üks kord aastas jooksva aasta juulis või vastavalt vajadusele.

4.5. Õppekava luuakse koostööna, meeskonnas on koolitajad ja OÜ Vihmategija juhataja. Õppekava kinnitab OÜ Vihmategija juhataja.

4.6. Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale.

  1. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

5.1. Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

5.2. Koolitaja esitab OÜ Vihmategija juhatajale peale koolituse lõppu tagasiside koolitustulemuste ja parandusettepanekute kohta.

5.3. OÜ Vihmategija juhataja koostöös koolitajatega analüüsib igat negatiivset tagasisidet eraldi ja võtab vajadusel kasutusele meetmed olukorra parendamiseks.

  1. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

6.1. OÜ Vihmategija koolitaja küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet ja parandusettepanekuid. Tagasisidet kogutakse digitaalselt s h videointervjuuna. Tagasiside vorm asub sisulehel Koolituse tagasiside ning vastused salvestatakse koolituste tagasiside andmebaasi.

6.2. Koolitajad ja OÜ Vihmategija juhataja analüüsivad saadud tagasisidet ja võtavad konstruktiivset ettepanekuid arvesse õppekava parendamisel.