Google Ads koolitus


1. Täienduskoolituse asutuse nimetus
OÜ Collectiv

2. Õppekava nimetus
Google Ads koolitus

3. Õppekeel
Eesti keel

4. Õppekavarühm
Turundus ja reklaam

5. Õppe eesmärk
Koolituse eesmärk on anda õppijale praktilised teadmised ja oskused märksõnapõhise reklaami koostamisest Google Adsiga.

6. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena tead ja tunned:

 • kuidas Googles reklaami abil kiiresti klientideni jõuda;
 • kuidas valida märksõnasid, mis toovad sisse ja milliseid välistada;
 • millistele tingimustele peab vastama reklaamilt suunatav maandumisleht;
 • mis on Google Quality Score;
 • kuidas arvutada välja reklaami tasuvust ehk ROI-d;

oskad:

 • koostada lihtsamat reklaami kampaaniat;
 • koostada reklaamtekste, mis eristuksid konkurentidest;
 • siduda Google Analytics’it ja Google Ads’i.

7. Õpingute alustamise tingimused
Arvutikasutaja baasteadmised

8. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.

Auditoorse töö osakaal – 2 tundi
Praktilise töö osakaal – 4 tundi

Õppe kogumaht – 6 tundi

9. Õppe sisu

 • maandumislehe ülesehitus ja elmendid;
 • ROI ehk tasuvuspunkti arvutamine;
 • reklaamikampaania planeerimine – mõõdikud, eelarve, aeg, maandumisleht, märksõnad, analüüs;
 • kvaliteedi skoor;
 • kampaania seadistamine – reklaami näitamise kanalite ja seadmete valik, reklaami eelarve seadistamine, reklaami sihtimine keele, asukoha ja ajalisi faktoreid arvesse võetuna;
 • kampaania koostamine Adsis – kampaania struktuur, reklaamrühmade ja reklaamide koostamine ja testimine. Märksõnade analüüs ja vastavus maandumislehega.
 • kampaania optimeerimine;
 • Google Ads’i ja Google Analytics’i sidumine. Reklaamidelt tulijate segmenteerimine, eesmärgi seadmine, reklaamitulemuste analüüs. Google Adsi töölaua loomine.

10. Õppekeskkonna kirjeldus
Arvutiklass, mis vastab tervisekaitse nõuetele.
Igal osalejal on võimalus kasutada koolituse kestel toimiva internetiühendusega arvutit.

11. Õppematerjalide loend
Lektorite poolt koostatud detailne konspekt.

12. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Antud koolituse lõpus väljastatakse koolitusel osalejale;

 • Tunnistus, kui osaleja on läbinud koolituse täies mahus ning sooritanud koolitaja poolt etteantud ülesanded.
 • Tõend, kui osaleja võttis koolitusest osa osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud õpitundide arvule.

13. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus on esitatud dokumendis OÜ Collectiv õppekorralduse alused.

14. Õppekava kinnitamise aeg
17. oktoober 2018

Registreeru koolitusele