1. Täienduskoolituse asutuse nimetus
OÜ Collectiv

2. Õppekava nimetus
Google Ads koolitus

3. Õppekeel
Eesti keel

4. Õppevaldkond
Ärindus, haldus ja õigus

5. Õppesuund
Ärindus ja haldus

6. Õppekavarühm
Turundus ja reklaam

7. Õppe eesmärk
Koolituse eesmärk on anda õppijale praktilised teadmised ja oskused märksõnapõhise reklaami koostamisest Google Adsiga.

8. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena tead ja tunned:

 • kuidas Googles reklaami abil kiiresti klientideni jõuda;
 • kuidas valida märksõnasid, mis toovad sisse ja milliseid välistada;
 • millistele tingimustele peab vastama reklaamilt suunatav maandumisleht;
 • mis on Google Quality Score;
 • kuidas arvutada välja reklaami tasuvust ehk ROI-d;

oskad:

 • koostada lihtsamat reklaamikampaaniat;
 • koostada reklaamtekste, mis eristuksid konkurentidest;
 • siduda Google Analytics’it ja Google Ads’i.

9. Õpingute alustamise tingimused
Arvutikasutaja baasteadmised

10. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.

Auditoorse töö osakaal – 2 tundi
Praktilise töö osakaal – 4 tundi

Õppe kogumaht – 6 tundi

11. Õppe sisu

 • maandumislehe ülesehitus ja elmendid;
 • ROI ehk tasuvuspunkti arvutamine;
 • reklaamikampaania planeerimine – mõõdikud, eelarve, aeg, maandumisleht, märksõnad, analüüs;
 • kvaliteedi skoor;
 • kampaania seadistamine – reklaami näitamise kanalite ja seadmete valik, reklaami eelarve seadistamine, reklaami sihtimine keele, asukoha ja ajalisi faktoreid arvesse võetuna;
 • kampaania koostamine Adsis – kampaania struktuur, reklaamrühmade ja reklaamide koostamine ja testimine. Märksõnade analüüs ja vastavus maandumislehega.
 • kampaania optimeerimine;
 • Google Ads’i ja Google Analytics’i sidumine. Reklaamidelt tulijate segmenteerimine, eesmärgi seadmine, reklaamitulemuste analüüs. Google Adsi töölaua loomine.

12. Õppekeskkonna kirjeldus
OÜ Collectiv viib läbi koolitusi klassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele või Zoom Live koolitusena. Koolitusklassi on tagatud ligipääs ka liikumispuudega inimestele.
Kui koolitus toimub klassis, siis on igal osalejal võimalus kasutada koolituse kestel toimiva internetiühendusega arvutit.

13. Õppematerjalide loend
Koolitajate poolt koostatud detailne konspekt. Soovitav on tutvuda enne koolituspäeva osalejatele mõeldud info ja ettevalmistavate ülesannetega.

14. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Antud koolituse lõpus väljastatakse koolitusel osalejale tõend.

15. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist vähemalt 5-aastalist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

16. Õppekava kinnitamise aeg
17. oktoober 2018

17. Õppekava muutmise aeg
20.07.2021

Registreeru koolitusele