1. Üldsätted

1.1. OÜ Vihmategija (reg. kood 12312791) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.
1.1.1. OÜ Vihmategija on esitanud majandustegevusteate täiskasvanute täienduskoolituste korraldamise kohta

1.2. OÜ Vihmategija on täiskasvanute koolitusasutus, mis korraldab KoduleheKoolitused nime all täienduskoolitust:
1.2.1. ärinduse, halduse ja õiguse õppevaldkonnas, täpsemalt turunduse ja reklaami õppekavarühmas;
1.2.2. informatsiooni-ja kommunikatsioonitehnoloogia õppevaldkonnas, täpsemalt arvutikasutuse õppekavarühmas.

1.3. Õppetöö toimub aadressil Suur-Sõjamäe 10A, Tallinn, Harjumaa ning teistes õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates ruumides. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides.

1.4. Õppetöö toimub koolitustena augustist juunini. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5. Koolitused toimuvad enamasti grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

1.6. OÜ Vihmategija asjaajamiskeel ja õppekeel on eesti keel.

1.7. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:
1.7.1. õppekava nimetus;
1.7.2. õppekavarühm;
1.7.3. õppekava eesmärk ja õpiväljundid;
1.7.4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
1.7.5. õppe kogumaht ja struktuur, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
1.7.6. õppe sisu;
1.7.7. õppekeskkonna kirjeldus;
1.7.8. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
1.7.9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
1.7.10. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

  1. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1. OÜ Vihmategija kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmete töötlemisel järgitakse Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusakte, s.h. Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust ja isikuandmete kaitse seadust ning
OÜ Vihmategija andmekaitsetingimusi.

  1. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

3.1. Koolitusele registreerumine

3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis (www.kodulehekoolitused.ee), e-posti teel (rain@kodulehekoolitused.ee) või Töötukassa iseteeninduse portaali kaudu. Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.

3.1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot OÜ Vihmategija kontaktisikult, kelle kontaktid on igal koolitust tutvustaval sisulehel.

3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine

3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.

3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.

3.2.3. Nädal aega enne iga koolituse algust saadab OÜ Vihmategija kontaktisik registreerunud isikutele täpsema informatsiooni koolituse organisatoorse poole kohta, kus on kajastatud parkimiskord, toimumiskoha aadress, koolituse ajagraafik ja viited sissjuhatavatele õppematerjalidele ja esitlustele. Info on leitav sisulehelt Kodulehe koolituste info ja esitlused.

3.2.4. OÜ Vihmategijail on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu 100% ulatuses tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

  1. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on OÜ Vihmategija poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.

4.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel.

  1. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

5.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.

5.2. Õppijate andmebaasi lisatakse tunnistuse/tõendi number, õppija nimi, isikukood, koolituse nimetus, lõpetamise kuupäev ja õppe maht. Koolituse läbimist tõendavaid dokumente väljastatakse üldjuhul paberkandjal ning eesti keeles. Tõenditele ja tunnistustele lisab allkirja OÜ Vihmategija juhataja.

5.3. OÜ Vihmategija võib omal algatusel katkestada täiendusõppija õppe, kui õppija ei järgi üldtunnustatud käitumisnorme ja häid tavasid ning tasutud õppemaks tagastamisele ei kuulu.

  1. Koolituse eest tasumine

6.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust v a Töötukassa kliendid. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks, vastasel korral ei arvata osalejat koolitusgruppi.

6.2. Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

6.3. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

6.4. OÜ Vihmategija korrigeerib vastavalt vajadusele koolitushindasid üks kord aastas jooksva aasta juulis. OÜ Vihmategija garanteerib, et jooksva õppeaasta jooksul (august – juuni) koolitushinnad ei muutu.

  1. Koolitusest loobumine

7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada OÜ Vihmategija kontaktisikut e-kirja teel (rain@kodulehekoolitused.ee).

7.2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.

7.3. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust.

7.4. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.

7.5. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

  1. Koolituse katkestamine

8.1. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (haigus, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

  1. Õppija ja koolitaja õigused ning kohustused

9.1. Õppijal on õigus:
9.1.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav kursus;
9.1.2. nõuda kvaliteetset koolitust;
9.1.3. saada teavet OÜ Vihmategija õppekorralduse ja õppekava kohta;
9.1.4. nõuda õppemaksu tagastamist OÜ Vihmategija süül ära jäänud kursuste eest;
9.1.5. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.
9.1.6. saada kursuse lõpus kursusel osalemist kinnitav tunnistus või tõend.

9.2. Õppija on kohustatud:
9.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;
9.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;
9.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud käitumisnormidele.

9.1. Koolitajal on õigus:
9.1.1. kõrvaldada õppetööst õppija, kelle tervislik seisund ei võimalda õppetööst osa võtta või kes ei järgi üldtunnustatud käitumisnorme ja häid tavasid;
9.1.2. saada vajalikud õppematerjalid ja muud õppetööks vajaminevad vahendid kvaliteetse koolituse läbiviimiseks;
9.1.3. saada taustinformatsiooni osalejate ootuste ja taseme kohta. OÜ Vihmategija kontaktisik on eelnevalt saatnud õppijatele sissejuhatavad küsimused ja vastuste koondi saadab koolitajale.

9.2. Koolitaja on kohustatud:
9.2.1. ette valmistama ja läbi viima koolituse ning tagama, et osalejad omandaksid õppekavas esitatud õpiväljundid;
9.2.2. koguma osalejatelt allkirjad koolitusel osalemise kohta;
9.2.3. koguma koolituse lõpus või peale koolitust osalejatelt tagasisidet;
9.2.4. andma õppijatele koolituse lõpus tunnistuse või tõendi.

  1. Koolitajate kvalifikatsiooninõuded

10.1. Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist vähemalt 5-aastalist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

  1. Vaidluste lahendamise kord

11.1. OÜ Vihmategija ja Õppija/Töötaja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Tartu maakohtus.