1. Täienduskoolituse asutuse nimetus
OÜ Collectiv

2. Õppekava nimetus
Internetiturundus ja kodulehe tegemine (WordPressi koolitus)

3. Õppekeel
Eesti keel

4. Õppevaldkond
Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia

5. Õppesuund
Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia

6. Õppekavarühm
Arvutikasutus

7. Õppe eesmärk
a) Koolituse tulemusel oskab õppija koolitaja abiga luua WordPressi veebilehte ning iseseisvalt seda hallata.

b) Koolituse tulemusel mõistab õppija digiturunduse strateegia olemust ja selle erinevaid etappe kodulehe turundamise kontekstis.

8. Õpiväljundid
Veebilehe tegemisega seotult koolituse läbinu:

 • koostab etteantud juhendi abil veebilehe lähteülesande;
 • loob koolitaja abiga hindamiskriteeriumitele vastava veebilehe, mida edaspidi oskab iseseisvalt hallata.

Digiturundusega seonduvalt koolitusel osaleja:

 • loob ettevõttele lihtsama internetiturunduse strateegia;
 • nimetab otsimootoritele optimeerimise põhimõtteid;
 • nimetab peamisi mõõdikuid ja seadistab Google Analyticsis Goale ehk eesmärke;
 • kirjutab koolitaja juhendamisel oma veebilehe tekstid.

9. Õpingute alustamise tingimused ja sihtgrupp
Osalejal peab olema arvutikasutaja baasteadmised ja oskused. Koolitus on suunatud alustavale väikeettevõtjale, kuid vastu võetakse ka juba tegutsevad ettevõtjad, kes soovivad luua ning ise osata hallata oma kodulehte.

10. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal – 20 ak. tundi
Praktilise töö osakaal – 34 ak. tundi
Iseseisva töö osakaal – 62 ak. tundi

Õppe kogumaht – 116 ak. tundi

11. Õppe sisu ja õppemeetodid

Kodulehe planeerimine ja lähteülesande koostamine

 • alustava veebilehe looja suurimad väljakutsed;
 • kodulehe eesmärgid ja mõõdikud:
 • konkurentide analüüs;
 • sihtgrupi vajaduste analüüs;
 • SWOT analüüs;
 • kasutaja ootused struktuurile, sisule ja visuaalile;
 • kasutaja teekonnad ja sisukaardid
 • vead, mida vältida oma kodulehe loomisel

Internetiturunduse strateegia ja müügimudelid

 • ettevõtte äriidee;
 • olukorra analüüs – tooted/teenused, kus me asume, konkurendid;
 • sihtgrupi olemus, probleemid ja vajadused;
 • unikaalsus, millega eristuda teistest;
 • ettevõtte minapilt ja selle sobivus sihtgrupiga;
 • videoturunduse võimalused;
 • otsimootoriturundus;
 • artikliturundus;
 • blogiturundus;
 • sotsiaalmeediaturundus;
 • valdkonnapõhine koostöö ja ühised turundamise võimalused internetis;
 • tasuta vs tasuline reklaam internetis ning näiteid müügimudelitest;
 • suur pilt, taktikate valik ja tegevusplaani koostamine iseseisvalt kodus etteantud juhendi abil.

Sisuturunduse koolitus

 • kliendipersoona kui dokumendi osade tutvustus;
 • kodulehe ja blogi sisu planeerimine (sisuturundusplaan);
 • lugeja juhtimine sisu abil;
 • teenuse ja toote müügiteksti loomise alused;
 • neuroturunduse võtted müügitekstide loomisel:
 • müügitekstide kirjutamine.

WordPressi koolitus ja oma kodulehe tegemine

 • kuidas ja millest alustada WordPressi kodulehe ülesseadmist – domeen, veebimajutus, sisuhaldustarkava, vajalikud programmid, WordPressi turvalisuse tagamine;
 • WordPressi seadistamine;
 • avalehe loomine ja sisulehtede loomine, piltide, videode, dokumentide ning helifailide lisamine;
 • linkide loomine (sisemised ja välised lingid);
 • menüüde ja lisamenüüde loomine;
 • rubriigid, sildid, postitused, kommentaarid, lehed;
 • veebilehe optimeerimine otsimootoritele ja sidumine veebianalüütika programmiga Google Analytics;
 • e-poe loomine – e-poe seadistamine, kategooriate ja toodete lisamine, ostuprotsessi seadistamine, makse- ja tarnelahenduste lisamine, PDF-arved jne;
 • vajaminevate pluginate lisamine ja seadistamine;
 • WordPressiga tehtud kodulehe varundamine ja uuendamine.

Google Analytics ja SEO koolitus

 • Google Analyticsi seadistamine ja haldamine;
 • veebiliikluse analüüs (aruanded, segmendid, töölauad ja eesmärgid);
 • kodulehe tehniline tervis ja selle mõju Google otsingutulemustele;
 • kodulehe sisene ja väline optimeerimine;
 • töö SEO by Yoast plugina abil.

Digiturunduse koolitus nö checklisti stiilis

Sisuliselt korratakse läbitud koolituspäevade teemad tähtsaimate detailide lõikes (v. a. sotsiaalmeedia punkt).

 • Kodulehe optimeerimine ehk SEO ja SEM – põhjused, miks sinu koduleht ei tule Googles hästi välja.
 • Veebilehe külastaja ehk sinu tulevane klient – põhjused, miks nad sinult ei osta.
 • Avaleht ehk väärtuse kommunikeerija – põhjused, miks lehe külastaja ei saa pakutavast 5 sekundiga aru.
 • Kodulehe turvalisus – turvameetmed, mis peaks olema kasutusele võetud.
 • Veebilehe tehniline pool ja kiirus – mis tuleks kodulehe tervise juures üle kontrollida ja miks.
 • Kodulehe sidumine vajalike rakendustega – milliseid mõõtmiseks ja turundamiseks vajalike rakendusi kasutada.
 • E-pood – mis viib külastaja tehinguni ja mis neid takistab ostmast.
 • Blogi – mis on need detailid, mis aitavad sinu sisu paremini levitada ja tarbida.
 • Veebianalüütika ehk Google Analytics – mida sa peaksid tegelikult mõõtma.
 • Digiturunduse plaan – kas oled olulised eesmärgid, tegevused ja mõõdikud kirja pannud?
 • Sotsiaalmeedia plaan ja Facebooki reklaam – mis võimalused tuleks kindlasti ära kasutada.

Õppemeetodina kasutatakse loenguvormi, näidete arutelu, ajurünnakut, individuaaltööd sh esitlust ja praktilist tegemist. Näiteks WP koolituspäeval koolitaja näitab ja räägib ja seejärel teevad osalejad järgi.

Koolituspäevadel tehakse nö kinnistavaid ilma hindamiseta tunnikontrolle. Nt, tekstiredaktori kasutamise kohta, toote lisamise kohta, menüü haldamise kohta.

12. Õppekeskkonna kirjeldus
OÜ Collectiv viib läbi koolitusi klassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele või Zoom Live koolitusena. Koolitusklassi on tagatud ligipääs ka liikumispuudega inimestele.
Kui koolitus toimub klassis, siis on igal osalejal võimalus kasutada koolituse kestel toimiva internetiühendusega arvutit. Vajadusel saab osaleja laenata arvuti koolituse läbiviijalt.

Koolitus toimub, kui selles osaleb 6 kuni 12 osalejat. NB! WordPressi koolitustel ja oma kodulehe tegemisel on maksimaalne osalejate arv 12 sellepärast, et nii jõuab koolitaja aidata kõiki osalejaid.

13. Õppematerjalide loend
Koolitajate poolt koostatud detailsed konspektid, WordPressi õpik ja Google Analyticsi õpik. Soovitav on tutvuda enne igat konkreetset koolituspäeva osalejatele mõeldud info ja ettevalmistavate ülesannetega.

Peale koolitust Zoomi õppekeskkonnas saavad osalejad ligipääsu järelvaadatavale koolituse videole kuni 2 aastaks.

14. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Õppekava lõpetamiseks vajaliku õpiväljundina hinnatakse koolituse käigus loodud veebilehte. Kui osaleja esitab hindamiskriteeriumitele vastava veebilehe, siis väljastatakse õppijale tunnistus.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Veebilehe esitlus Veebileht on üle tõstetud oma domeenile.
Veebilehel on läbimõeldud kliendi teekond (teekonnad).
Vastavalt veebilehe eesmärgile on kasutatud õpitud pluginaid.
Veebilehel ei ole alles demoandmeid.
Kõik lisatud hüperlingid töötavad.
Veebileht on optimeeritud otsimootoritele ning sisu on aja- ja asjakohane.

Kui õppija ei saavutanud õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, siis väljastatakse õppijale tõend. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

15. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist vähemalt 5-aastalist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

16. Õppekava kinnitamise aeg
14.07.2015

17. Õppekava muutmise aeg
20.10.2021

Registreeru koolitusele