1. Täienduskoolituse asutuse nimetus
OÜ Collectiv

2. Õppekava nimetus
Personaalne kodulehe tegemise koolitus

3. Õppekeel
Eesti keel

4. Õppevaldkond
Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia

5. Õppesuund
Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia

6. Õppekavarühm
Arvutikasutus

7. Õppe eesmärk
Koolituse tulemusel oskab õppija koolitaja abiga luua WordPressi veebilehte ning iseseisvalt seda hallata.

8. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

  • koostab etteantud juhendi abil veebilehe lähteülesande;
  • loob koolitaja abiga hindamiskriteeriumitele vastava veebilehe, mida edaspidi oskab iseseisvalt hallata.

9. Õpingute alustamise tingimused ja sihtgrupp
Osalejal peab olema arvutikasutaja baasteadmised ja oskused. Koolitus on suunatud alustavale väikeettevõtjale, kuid vastu võetakse ka juba tegutsevad ettevõtjad, kes soovivad luua ning ise osata hallata oma kodulehte.

10. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal – 3 ak. tundi
Praktilise töö osakaal – 18 ak. tundi
Iseseisva töö osakaal – 84 ak. tundi

Õppe kogumaht – 105 ak. tundi

11. Õppe sisu ja õppemeetodid

  • Kodulehe struktuur ja külastajate teekonnad
  • Loodud struktuuri WordPressi lisamine ja sisuhaldus
  • E-poe loomine
  • Kodulehe tegemine
  • Kujunduse seadistamine
  • Kodulehe tehniline liidestus erinevate keskkondadega
  • “Jooksvad” küsimused

Õppemeetodina kasutatakse loenguvormi, näidete arutelu, individuaaltööd sh esitlust ja praktilist tegemist. Koolituspäeval koolitaja näitab ja räägib ja seejärel teeb osaleja järgi.

Koolituspäevadel tehakse nö kinnistavaid ilma hindamiseta tunnikontrolle. Nt, tekstiredaktori kasutamise kohta, toote lisamise kohta, menüü haldamise kohta.

12. Õppekeskkonna kirjeldus
OÜ Collectiv viib läbi koolitusi klassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele või Zoom Live koolitusena. Koolitusklassi on tagatud ligipääs ka liikumispuudega inimestele.
Kui koolitus toimub klassis, siis on igal osalejal võimalus kasutada koolituse kestel toimiva internetiühendusega arvutit. Vajadusel saab osaleja laenata arvuti koolituse läbiviijalt.

Koolitus osaleb korraga 1 inimene.

13. Õppematerjalide loend
Koolitajate poolt koostatud detailsed konspektid, WordPressi õpik ja Google Analyticsi õpik. Soovitav on tutvuda enne igat konkreetset koolituspäeva osalejatele mõeldud info ja ettevalmistavate ülesannetega.

Peale koolitust Zoomi õppekeskkonnas saavad osalejad ligipääsu järelvaadatavale koolituse videole kuni 2 aastaks.

14. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Õppekava lõpetamiseks vajaliku õpiväljundina hinnatakse koolituse käigus loodud veebilehte. Kui osaleja esitab hindamiskriteeriumitele vastava veebilehe, siis väljastatakse õppijale tunnistus.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Veebilehe esitlus Veebileht on üle tõstetud oma domeenile.
Veebilehel on läbimõeldud kliendi teekond (teekonnad).
Vastavalt veebilehe eesmärgile on kasutatud õpitud pluginaid.
Veebilehel ei ole alles demoandmeid.
Kõik lisatud hüperlingid töötavad.
Veebileht on optimeeritud otsimootoritele ning sisu on aja- ja asjakohane.

Kui õppija ei saavutanud õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, siis väljastatakse õppijale tõend. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

15. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist vähemalt 5-aastalist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

16. Õppekava kinnitamise aeg
16.04.2022

Registreeru koolitusele