MailChimp koolitus – e-posti turundus

1. Täienduskoolituse asutuse nimetus
OÜ Collectiv

2. Õppekava nimetus
MailChimp koolitus – e-posti turundus

3. Õppekeel
Eesti keel

4. Õppekavarühm
Turundus ja reklaam

5. Õppe eesmärk
Koolituse eesmärk on anda õppijale praktilised teadmised ja oskused e-postiturunduse strateegia koostamisest, e-kirja tüüpidest ja ülesehitusest, e-postiturunduse tarkvara MailChimp seadistamisest ja kasutamisest.

6. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena tead ja tunned:

  • kuidas koostada e-postiturunduse strateegiat;
  • kuidas koostada erinevate sisude ja eesmärkidega e-kirju;

oskad:

  • seadistada ja hallata e-postiturunduse tarkvara MailChimp.

7. Õpingute alustamise tingimused
Arvutikasutaja baasteadmised

8. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal – 3 tundi
Praktilise töö osakaal – 3 tundi
Õppe kogumaht – 6 tundi (0,23 EAP)

9. Õppe sisu

  • e-postiturundus ja selle võimalused;
  • näited headest ja halbadest vormidest;
  • e-posti kampaania planeerimine ja läbiviimine;
  • nõuanded e-maili listi kasvatamiseks;
  • e-kirja ülesehitus, sisu ja ajastus;
  • praktiline MailChimp’i kasutamine – seadistamine, vormi loomine ja kodulehe või maandumislehega sidumine, e-kirjade saatmine ja analüütika.

10. Õppekeskkonna kirjeldus
Arvutiklass, mis vastab tervisekaitse nõuetele.
Igal osalejal on võimalus kasutada koolituse kestel toimiva internetiühendusega arvutit.

11. Õppematerjalide loend
Lektorite poolt koostatud detailne konspekt.

12. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Antud koolituse lõpus väljastatakse koolitusel osalejale tõend.

13. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus on esitatud dokumendis OÜ Collectiv õppekorralduse alused.

14. Õppekava kinnitamise aeg
10. juuli 2015

Registreeru koolitusele