1. Täienduskoolituse asutuse nimetus
OÜ Collectiv

2. Õppekava nimetus
E-postiturunduse koolitus

3. Õppekeel
Eesti keel

4. Õppevaldkond
Ärindus, haldus ja õigus

5. Õppesuund
Ärindus ja haldus

6. Õppekavarühm
Turundus ja reklaam

7. Õppe eesmärk
Koolituse eesmärk on anda õppijale praktilised teadmised ja oskused e-postiturunduse strateegia koostamisest, e-kirja tüüpidest ja ülesehitusest, e-postiturunduse tarkvara MailChimp seadistamisest ja kasutamisest.

8. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena tead ja tunned:

 • kuidas koostada e-postiturunduse strateegiat;
 • kuidas koostada erinevate sisude ja eesmärkidega e-kirju;

oskad:

 • seadistada ja hallata e-postiturunduse tarkvara MailChimp.

9. Õpingute alustamise tingimused
Arvutikasutaja baasteadmised

10. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal – 1 tundi
Praktilise töö osakaal – 3 tundi
Õppe kogumaht – 4 tundi

11. Õppe sisu

 • e-postiturundus ja selle võimalused;
 • näited headest ja halbadest vormidest;
 • nõuanded e-maili listi kasvatamiseks;
 • e-kirja ülesehitus, sisu ja ajastus;
 • praktiline MailChimp’i kasutamine
  • Mailchimpi seadistamine;
  • liitumise vormi loomine ja kodulehe või maandumislehega sidumine;
  • e-kirjade saatmine ja analüütika;
  • automatiseeritud e-kirjade koostamine;
  • küsitluste loomine ja saatmine;
  • sotsiaalmeediapostituste loomine Mailchimpis.

12. Õppekeskkonna kirjeldus
OÜ Collectiv viib läbi koolitusi klassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele või Zoom Live koolitusena. Koolitusklassi on tagatud ligipääs ka liikumispuudega inimestele.
Kui koolitus toimub klassis, siis on igal osalejal võimalus kasutada koolituse kestel toimiva internetiühendusega arvutit.

13. Õppematerjalide loend
Koolitaja poolt koostatud detailne konspekt. Soovitav on tutvuda enne koolituspäeva osalejatele mõeldud info ja ettevalmistavate ülesannetega.

14. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Antud koolituse lõpus väljastatakse koolitusel osalejale tõend.

15. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist vähemalt 5-aastalist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

16. Õppekava kinnitamise aeg
10. juuli 2015

17. Õppekava muutmise aeg
31.10.2022

Registreeru koolitusele