HTML / CSS koolitus

1. Täienduskoolituse asutuse nimetus
OÜ Collectiv

2. Õppekava nimetus
HTML / CSS koolitus

3. Õppekeel
Eesti keel

4. Õppevaldkond
Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia

5. Õppesuund
Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia

6. Õppekavarühm
Arvutikasutus

7. Õppe eesmärk
Koolituse eesmärk on anda õppijale praktilised teadmised ja oskused peamistest HTML ja CSS elementidest.

8. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena tead ja tunned:

 • HTML struktuuri ja elemente;
 • CSS elemente;

oskad:

 • kasutada peamisi HTML ja CSS elemente.

9. Õpingute alustamise tingimused
Arvutikasutaja baasteadmised

10. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal – 2 tundi
Praktilise töö osakaal – 4 tundi
Õppe kogumaht – 6 tundi (0,23 EAP)

11. Õppe sisu

 • HTML struktuur;
 • HTML elemendid sh uued HTML5 elemendid;
  • teegid, parameetrid, elemendid;
  • pealkirjad, sisu lisamine;
  • tabelid, pildid, lingid ja loetelud;
  • vormi elemendid;
 • CSS3 – kujundame HTML elemente – taustad, fondid, lingid, pildid, tabelid jne;
 • inline style, internal style, external style;
 • klassid ja id’d ning globaalsed elemendid;
 • plokitasandi ja reatasandi elemendid;
 • praktilised HTML harjutused oma veebilehel, Facebookis või emaili tarkvaras.

12. Õppekeskkonna kirjeldus
OÜ Collectiv viib läbi koolitusi klassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitusklassi on tagatud ligipääs ka liikumispuudega inimestele.
Igal osalejal on võimalus kasutada koolituse kestel toimiva internetiühendusega arvutit.

13. Õppematerjalide loend
Koolitaja poolt koostatud detailne konspekt.

14. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Antud koolituse lõpus väljastatakse koolitusel osalejale tõend.

15. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist vähemalt 5-aastalist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

16. Õppekava kinnitamise aeg
15. september 2018

17. Õppekava muutmise aeg
29.09.2019