HTML / CSS koolitus

1. Täienduskoolituse asutuse nimetus
OÜ Collectiv

2. Õppekava nimetus
HTML / CSS koolitus

3. Õppekeel
Eesti keel

4. Õppekavarühm
Arvutikasutus

5. Õppe eesmärk
Koolituse eesmärk on anda õppijale praktilised teadmised ja oskused peamistest HTML ja CSS elementidest.

6. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena tead ja tunned:

 • HTML struktuuri ja elemente;
 • CSS elemente;

oskad:

 • kasutada peamisi HTML ja CSS elemente.

7. Õpingute alustamise tingimused
Arvutikasutaja baasteadmised

8. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.
Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal – 2 tundi
Praktilise töö osakaal – 4 tundi
Õppe kogumaht – 6 tundi (0,23 EAP)

9. Õppe sisu

 • HTML struktuur;
 • HTML elemendid sh uued HTML5 elemendid;
  • teegid, parameetrid, elemendid;
  • pealkirjad, sisu lisamine;
  • tabelid, pildid, lingid ja loetelud;
  • vormi elemendid;
 • CSS3 – kujundame HTML elemente – taustad, fondid, lingid, pildid, tabelid jne;
 • inline style, internal style, external style;
 • klassid ja id’d ning globaalsed elemendid;
 • plokitasandi ja reatasandi elemendid;
 • praktilised HTML harjutused oma veebilehel, Facebookis või emaili tarkvaras.

10. Õppekeskkonna kirjeldus
Arvutiklass, mis vastab tervisekaitse nõuetele.
Igal osalejal on võimalus kasutada koolituse kestel toimiva internetiühendusega arvutit.

11. Õppematerjalide loend
Lektorite poolt koostatud detailne konspekt.

12. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Antud koolituse lõpus väljastatakse koolitusel osalejale;

 • Tunnistus, kui osaleja on läbinud koolituse täies mahus ning sooritanud koolitaja poolt etteantud ülesanded.
 • Tõend, kui osaleja võttis koolitusest osa osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud õpitundide arvule.

13. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus on esitatud dokumendis OÜ Collectiv õppekorralduse alused.

14. Õppekava kinnitamise aeg
15. september 2018

Registreeru koolitusele