Google Analyticsi e-koolitus e-poodnikule õppekava

1. Täienduskoolituse asutuse nimetus
OÜ Collectiv

2. Õppekava nimetus
Google Analyticsi e-koolitus e-poodnikule

3. Õppekeel
Eesti keel

4. Õppevaldkond
Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia

5. Õppesuund
Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia

6. Õppekavarühm
Arvutikasutus

7. Õppe eesmärk
Anda õppijale teadmised ja oskused, mida ning kui tihti peaks Google Analyticsis vaatama ja mida selle infoga peale hakata.

8. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena tead ja tunned:

  • olulisemaid mõõdikuid, mida jälgida;
  • peamiseid valemeid, mis aitavad aru saada, kui hästi e-poel läheb;

oskad:

  • analüüsida veebilehe liiklust etteantud juhiste järgi.

9. Õpingute alustamise tingimused
Arvutikasutaja baasteadmised

10. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal.

Õppe kogumaht on 26 tundi e-õpet (1 EAP)

11. Õppe sisu

1. Google Analytics e-poodnikule – sissejuhatus e-koolitusele
2. Mõisted
3. Mõõdikud
4. Käive
5. Valemid
6. Segmendid
7. Kui hästi töötab Sinu e-poe jaoks sotsiaalmeedia kanal?
8. Google Analyticsi töölauad e-poodnikule
9. Google Ads e-poodnikule
10. Assistendid ja konverteerijad

12. Õppekeskkonna kirjeldus
Õppekeskkonnaks on e-keskkond, kuhu õppur saab ligipääsu koolitajalt. Suhtlus toimub õppuritega e-kirja teel ja Skype teel.

13. Õppematerjalide loend
Õppija saab ligipääsu e-õppekeskkonda, kus on koolitajate poolt koostatud õppevideod, failid ja muu vajalik õppematerjal. Ligipääsu õppekeskkonda saab õppija üheks aastaks.

14. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Õppekava lõpetamiseks vajaliku õpiväljundina hinnatakse ühte kodutööd.

Kui osaleja esitab kodutöö, mille tulemus on üle 50%, siis väljastatakse õppijale tõend.

15. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist vähemalt 5-aastalist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

16. Õppekava kinnitamise aeg
26.09.2020

 

Telli e-koolitus