Eesmärkide seadmise ja saavutamise koolituse õppekava

1. Täienduskoolituse asutuse nimetus
OÜ Collectiv

2. Õppekava nimetus

Eesmärkide seadmine ja saavutamine

3. Õppekeel
Eesti keel

4. Õppekavarühm
Turundus ja reklaam

5. Õppe eesmärk
Koolituse eesmärk on toetada osaleja äriidee või isiklike eesmärkide püstitamist ning elluviimist.

6. Õpiväljundid
Koolituse tulemusena tead ja tunned:

 • kuidas jõuda õigete eesmärkideni;
 • kuidas planeerida oma aega efektiivselt;
 • kuidas mõõta eesmärke ja tulemus;
 • kuidas olla jätkusuutlik, pühendunud ja motiveeritud.

oskad:

 • kaardistada ideid, sihte ja eesmärke;
 • analüüsida võimalusi, takistusi ning ressursse;
 • koostada tegevusplaani, mis on toetav ja produktiivne.

7. Õpingute alustamise tingimused
Soov seada endale või oma ärile eesmärke ja neid ka realiseerida.

8. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks peale koolitust, mida soovi korral kontrollitakse koolitaja poolt.

Auditoorse töö osakaal – 2 tundi
Praktilise töö osakaal – 4 tundi
Õppe kogumaht – 6 tundi (0,23 EAP)

9. Õppe sisu

 • Iga osaleja püstitab praktiliselt endale konkreetse eesmärgi või analüüsib põhjalikult oma äriideed
 • Kaardistatakse võimalused, takistused ning ressursid
 • Koostatakse endale toimiv tegevusplaan eesmärgi saavutamiseks
 • Seatakse ajalised mõõdikud

Peale koolitust on igal osalejal olemas toetav tööriist, millega igapäevaselt tegevusi ning uusi ideid analüüsida.

10. Õppekeskkonna kirjeldus
Õppeklass, mis vastab tervisekaitse nõuetele.
Igal osalejal on võimalus kasutada koolituse kestel toimiva internetiühendusega arvutit.

11. Õppematerjalide loend
Lektori esitlusmaterjalid.

12. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Antud koolituse lõpus väljastatakse koolitusel osalejale tõend.

13. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus on esitatud dokumendis OÜ Collectiv õppekorralduse alused.

14. Õppekava kinnitamise aeg
09. detsember 2018

Registreeru koolitusele